Hévíz, Fortuna u 22.
térkép/map/karta
+36 (20) 926 2888;
+36 (20) 971 6915
info@casafortuna.hu

        

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

I. Fejezet: Fogalom meghatározások

Szolgáltató: A Casa Fortuna Rekreációs Szolgáltató Kft. (Székhely: 8380 Hévíz, Fortuna u. 22., Cégjegyzékszám:20-09-071237) által működtetett 8380 Hévíz, Fortuna u. 22. sz. alatti kereskedelmi szálláshely, amely kereskedelmi szálláshely a hatályos jogszabályok alapján jogosult vendégei részére időszakosan szállást és ehhez kapcsolódó ellátást, valamint szolgáltatást nyújtani, és rendelkezik a jogszabály által előírt engedélyekkel.

Szolgáltatás: A Szolgáltató által nyújtott szálláshely, éttermi és egyéb, az alábbiakban megjelölt szolgáltatások. Minden szolgáltatás jelen üzletszabályzatban, valamint a hatályos magyar jogszabályokban foglaltak szerint vehető igénybe.

Szolgáltatások fajtái:
Szálláshely szolgáltatás: A szálláshely vendégeinek elszállásolása, pihenésük biztosítása jelen üzletszabályzatban foglaltak szerint.
Éttermi szolgáltatás: A szálláshely vendégei részére „büfé és menü jelleg” étkezések biztosítása jelen üzletszabályzatban foglaltak szerint.
Egyéb szolgáltatás: A szálláshely által vendégei részére a szabadidő tartalmas eltöltéséhez biztosított szolgáltatás.
Vendég: Előzetes megállapodás vagy a helyszínen kötött szerződés alapján a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő személy.
Szerződés: A Vendég és a Szolgáltató között a hatályos jogszabályok szerint szóban vagy írásban létrejött közös akaratnyilvánítás.

Árlista: A szálláshely által nyújtott szolgáltatásokra az adott naptári évre vonatkozó díjszabás az alábbi tartalmi elemekkel:

 • A szolgáltatás megnevezése
 • A szolgáltatás ára
 • A szolgáltatás időintervalluma
 • Szezonidőszakok
 • Kedvezmények
 • Aktuális, speciális ajánlatok

Lemondási feltételek: A Lemondási feltételek meghatározzák, hogy a Vendég az előzetesen megrendelt, igénybe venni kívánt szolgáltatás(oka)t az igénybevétel napja előtt mennyi idővel és milyen feltételekkel mondhatja vissza.

 

II. fejezet Az Üzletszabályzat

1. Az Üzletszabályzat tárgyi hatálya

Az Üzletszabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a Szolgáltató és Vendégei között létrejött szerződések megkötésére, a szerződésben foglaltak teljesítésére.

2. Az Üzletszabályzat időbeli hatálya

Az Üzletszabályzatot a Casa Fortuna Kft. ügyvezetője hagyja jóvá, a jóváhagyást követően lép hatályba és a visszavonásig érvényes, illetve addig, amíg a Szolgáltató a szolgáltatások nyújtására jogosult.

3. Az Üzletszabályzat közzététele

A Vendég a Szolgáltató Üzletszabályzatát a Szolgáltatóval történt szerződés megkötésekor annak aláírásával egyidejűleg elfogadja. A Vendég az Üzletszabályzat elfogadásával egyidejűleg tudomásul veszi, hogy az Üzletszabályzat feltételeit a Szolgáltató egészben vagy részben egyoldalúan módosíthatja, amely módosítást a Szolgáltató a vendéggel haladéktalanul közöl. A Szolgáltató Üzletszabályzata a vendégek számára a helyszínen elérhető, valamint a szálláshely weboldalán is olvasható.

 

III. Fejezet A Szerződéses jogviszony

1. A szerződéses viszony létesítése

A Casa Fortuna Kft. a Megbízó kérésére ajánlatot készít. A szerződés létrejöttét jelenti az ajánlatnak a Megbízó által történt megrendelés alapján a Szolgáltató részéről történő írásos visszaigazolása, annak elfogadása. A Szolgáltató ajánlata a szolgáltatás tárgya, terjedelme és az ár tekintetében az
ajánlatban meghatározott ideig érvényes.

2. A szerződéses jogviszony

Egyéni Vendégek esetén a Vendég által megrendelt szolgáltatásoknak a Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre a szerződéses jogviszony.
A szerződés tárgyi elemei az alábbiak:

 • a szolgáltatás tárgya
 • a szolgáltatás helye
 • a szolgáltatás megkezdésének és befejezésének időpontja
 • a szolgáltatás ára
 • fizetési feltételek
 • lemondási feltételek
 • módosítási feltételek
 • a szerződő felek jogai és kötelezettségei

3. A szerződés módosítása

A szerződés kizárólag a két fél közös akarat nyilvánításával írásban, a Ptk. Általános szabályai szerint módosítható.

4. A szerződés megszűnése

a., Az egyéni Vendég jogosult az általa megrendelt Szolgáltatások visszaigazolásával létrejött szerződéstől a Szolgáltatások igénybevételének időpontja előtt elállási díj megfizetése ellenében elállni. Ebben az esetben a Vendég köteles a Szolgáltató részére haladéktalanul írásos elállási nyilatkozatát megküldeni. Az elállási nyilatkozat akkor válik hatályossá, ha arról a Szolgáltató tudomást szerez. Elállásnak minősül az is, ha a Vendég előzetes nyilatkozattétel nélkül nem veszi igénybe az általa megrendelt és a Szolgáltató által visszaigazolt szolgáltatást. Ilyen esetben a szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontja tekintendő elállási időpontnak.

A Vendég az elállása esetén köteles a Szolgáltató részére az alábbi %-os nagyságú elállási díjat megfizetni:
A szolgáltatás megrendelt időpontjának kezdete előtti

 • 30 napig az ár, részvételi díj 10%-át
 • 29 – 15 nappal az ár, részvételi díj 40%-át
 • 14. naptól az ár, részvételi díj 60%-át

b., A Szerződés automatikusan megszűnik a Szolgáltatás szerződésszerű igénybe vételére nyitva álló határidő lejártával.

IV.Fejezet A szolgáltatás

1. A szolgáltatás területi hatálya

A Szolgáltató a szolgáltatásait a Vendég részére a Szolgáltató területén biztosítja.

2. A szolgáltatás tárgyi hatálya

A Szolgáltató az alábbi szolgáltatásokat nyújtja Vendégei részére:

 • szálláshely szolgáltatás
 • gőzkabin
 • szauna
 • kijelölt gépkocsi parkoló őrzés nélkül

A gőzkabint, szauna szolgáltatásokat minden vendég csak a saját felelősségére használhatja. A nem rendeltetésszerű használatból bekövetkezett kárért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

3. A szolgáltatás minősége

A Szolgáltató a hatályos jogszabályi rendelkezésekben előírt követelményeknek megfelelő minőségű szolgáltatást nyújt, a tőle elvárható legmagasabb szakmai színvonalon.

4. A szolgáltatás díja és megfizetésének módja

A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
a., A Vendég köteles a szerződés szerint, azaz megrendelésének a Szolgáltató általi írásbeli visszaigazolásában szereplő időpontig a részvételi díj 30%-nak megfelelő nagyságú összeget foglaló címén a Szolgáltatónak megfizetni, amelyről a Szolgáltató számlát állít ki. A Vendég foglaló fizetési kötelezettségének elmulasztása esetén a Szolgáltató jogosult a foglaló fizetésére nyitva álló határidő után a foglalást törölni és a szerződéstől elállni.
b., A részvételi díj további részlete a visszaigazolás szerinti a tartózkodás, illetve a szolgáltatás igénybe vétele előtt, a visszaigazolásban meghatározott időpontig válik esedékessé. Az összeg megfizetését követően az összegről a Szolgáltató számlát állít ki.
c., A Szolgáltató az általa meghatározott esetekben kérheti a foglalás összegét előre egy összegben kifizetni.
d., Amennyiben a Vendég az általa megrendelt, lefoglalt szolgáltatásokat – korábbi hazautazás, betegség, illetve a Szolgáltatónak fel nem róható okból – nem veszi igénybe, a kifizetett részvételi díj arányos visszatérítésére nem tarthat igényt.

5. A szolgáltatás felfüggesztése és megszüntetése

Amennyiben a Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást nem szerződésszerűen veszi igénybe, így különösen nem megfelelő használat, illetéktelen beavatkozás esetében, illetve ha a Vendég a szálláshely előírásait megszegi, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás felfüggesztésére vagy megszüntetésére. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást felfüggessze, vagy megszüntesse, amennyiben a Vendég fizetésképtelen.

V. Fejezet A Szolgáltató kötelezettségei, felelőssége, törvényes zálogjoga

1. A Szolgáltató kötelezettsége

A Szolgáltató köteles az általa visszaigazolt megrendelésben vállalt szolgáltatásokat a szerződésben meghatározott időpontban, minőségben és ár mellett a Vendég részére biztosítani.

Értéktárgyakért és készpénzért a szálláshely csak akkor felelős, ha

 • A dolgot megőrzésre kifejezetten átvette és az átvételt írásban rögzítette
 • A megőrzésre átvételt kifejezetten írásban megtagadta

A Szolgáltató a Vendég használatában álló gépjármű eltulajdonításából, annak feltöréséből eredő károk tekintetében a felelősségét kizárja.

2. Törvényes zálogjog

A Vendég részére nyújtott szolgáltatásokból eredő követelések, valamint a szolgáltatás igénybe vétele körében nyilvánvalóan a vendég által okozott kár erejéig a Szolgáltatót törvényes zálogjog illeti meg a Vendég ingóságain. A Szolgáltató a Vendég ingóságait visszatarthatja, azokat 6 hónapig köteles megőrizni. A megőrzési idő a vendégnek a szállodából történő távozásakor, illetve a károkozás időpontjában kezdődik. A Szolgáltató zálogjogát csak a követeléssel arányos mértékben gyakorolhatja.

VI.fejezet A Vendég jogai és kötelezettségei

A szálláshely-szolgáltatás igénybevétele
A Vendég a szobát a szerződés időtartama alatt rendeltetésének és a szerződésnek megfelelően használhatja. A vendégek a szobát az érkezés napján 15.00 órától foglalhatják el, elutazás napján 10.00 óráig hagyják el. Ennek elmulasztása esetén a Szolgáltató szobahasználati díjat számít fel. A Vendég érkezésekor személyazonosságát a törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt igazolni köteles. A kitöltött és aláírt bejelentővel egyidejűleg a vendég a Szolgáltató Üzletszabályzatát elfogadja és azt köteles betartani.

VII.fejezet Panaszok, reklamációk

A szolgáltatás igénybevétele során felmerülő panasszal, reklamációval a szálláshely vezetőjéhez fordulhat. A szolgáltatások teljesítéséért meghatározott díjak megfizetése után reklamációt a Szolgáltató nem fogad el.

VIII.fejezet Fogyasztói érdekvédelem, adatvédelem

 1. A Szolgáltató a Vendégek adatait bizalmasan kezeli, harmadik fél részére nem szolgáltatja ki.
 2.  A Vendég a szálláshelyi bejelentő aláírásával hozzájárul, hogy adatait a szolgáltató  piackutatáshoz, statisztikai adatok számításához felhasználja.
 3. Hatósági írásos felszólításra a szolgáltató Vendégeiről információt, adatot szolgáltathat.
 4. A Szolgáltató szolgáltatási tevékenysége felett az alábbi szervek gyakorolnak szakmai felügyeleti jogokat:
  • Hévíz Város jegyzője
  • Zala Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelség
  • ÁNTSZ Keszthely-Hévízi, Zalaszentgróti Kistérségi Intézete

IX.fejezet Egyebek

 1. A Szolgáltató törekszik arra, hogy a tevékenységéből eredő vitákat a Vendéggel bírói út igénybe vétele nélkül rendezze.
 2. Az esetleges jogviták rendezésére a felek alávetik magukat a Keszthelyi Városi Bíróság, annak hatásköre hiányában a Somogy Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.
 3. A Szolgáltató és a Vendég között létrejött szerződésekben nem szabályozott kérdésekre jelen Üzletszabályzat rendelkezései, valamint a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások rendelkezései az irányadóak.

Hévíz, 2011.11.10